Privacy verklaring

HUIDCARE huid- en oedeemtherapie KVK-nummer: 67502687

HUIDCARE kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van HUIDCARE en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HUIDCARE heeft verstrekt.

HUIDCARE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

▪ voor- en achternaam
▪ adres, huisnummer, postcode en woonplaats
▪ telefoonnummer en e-mailadres
▪ geboortedatum
▪ BSN
▪ verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)
▪ verwijzer en eventuele AGB code
▪ uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling
▪ eventueel foto’s
▪ documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

Waarom verwerken wij deze gegevens.

Omdat u cliënt bent bij HUIDCARE beheren wij uw persoons- en/of medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het aanmeten en toesturen van steunkousen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling met een huisarts en/of andere paramedici.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Gegevensverstrekking aan derden
HUIDCARE verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huid therapeutische zorg en/ of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaart HUIDCARE uw gegevens
HUIDCARE bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit deze mogen ingezien worden of over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Bijvoorbeeld de gegevens die een pacemaker of een bloedrukmeter genereert. De gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door het gebruik van een dienst of een apparaat door de patiënt zijn verstrekt, vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Het recht geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de huidtherapeuten op basis van de door de patiënt verstrekte gegevens vaststelt. Als u uw medisch dossier wilt laten verwijderen kunt u daarvoor een verzoek doen. HUIDCARE moet binnen 3 maanden schriftelijk op uw verzoek ingaan, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat u de gegevens moet bewaren. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg. Voor een verzoek van inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens kun u mailen naar info@huid-care.nl

Klachtrecht
U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uw gegevens
Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de internetsite van ons bedrijf (gezamenlijk te noemen: de diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Ons bedrijf verwerkt deze gegevens teneinde: de internetsite van ons bedrijf aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen; de diensten die via de internetsite van ons bedrijf worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren; de dienstverlening van ons bedrijf, al dan niet via de internetsite van ons bedrijf, te optimaliseren. Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de internetsite van ons bedrijf heeft aangevraagd, is het mogelijk dat ons bedrijf uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten. Ons bedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de realisatie van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken. Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van ons bedrijf bent. Ons bedrijf gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van ons bedrijf zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door ons bedrijf kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van ons bedrijf. De internetsite van ons bedrijf genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van ons bedrijf. Ons bedrijf houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van ons bedrijf.

GOOGLE ANALYTICS
De internetsite van ons bedrijf maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan ons bedrijf. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ons bedrijf heeft hier geen invloed op. Ons bedrijf heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van ons bedrijf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging 
Ons bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens ons bedrijf toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Links
De internetsite van ons bedrijf kan links bevatten naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Ons bedrijf raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Vragen? Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de internetsite van ons bedrijf, kunt u contact met onze directie via de gegevens op onze contactpagina van deze website.

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst bijgewerkt op 4 februari 2021.